OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Państwa dane osobowe są u Nas bezpieczne, przetwarzamy je zgodnie z zasadami Rozporządzenia RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zapewniając tym samym najwyższe standardy ochrony powierzonych nam danych osobowych.

 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE I POWOŁANIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma JP Orange Tree 888 LTD z siedzibą przy Evripidou 9A Street, 3031 Limassol, Cypr. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pisząc wiadomość e-mail na adres info@myappfx.com lub w formie tradycyjnej przesyłając korespondencje do siedziby naszej firmy, najlepiej z dopiskiem ‘Dane Osobowe”.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

 1. Podstawowe dane (imię i nazwisko, adres e-mail, pseudonim).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. W celu realizacji logowania do aplikacji oraz umożliwienia korzystania z jej funkcjonalności,
 2. W celu obrony, ustalenia i dochodzenia roszczeń,
 3. W celu odpowiedzi na korespondencję, wnioski, pisma i żądania,
 4. W celach marketingowych związanych z rozwojem aplikacji.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - w przypadku wyrażenia zgody,
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy korzystania z aplikacji,
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - jest to konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku wyrażenia zgody do jest cofnięcia, przy czym jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
 2. Do ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń - do 10 lat,
 3. W celu udzielania odpowiedzi na korespondencję, pisma, wnioski i żądań - do 10 lat,
 4. W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - do czasu określonego w przepisach obowiązującego prawa,
 5. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu.

PAŃSTWA PRAWA

 1. W przypadku wyrażenia zgody do jest cofnięcia, przy czym jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
 2. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych,
 3. Do przeniesienia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 4. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 5. Wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NIEPODANIE DANYCH I KONSEKWENCJE

Konsekwencją niepodania danych może być:

 1. Brak możliwości skorzystania z aplikacji,
 2. Utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności,
 3. Brak udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 1. Podmioty przetwarzające/podwykonawcy, (np. firmy i dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy księgowe, obsługa i utrzymanie systemów IT, firmy doradztwa prawnego i personalnego, kurierzy i operatorzy pocztowi),
 2. Podmioty lub organy uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG I PROFILOWANIE

 1. Państwa dane nie są profilowane i nie przekazujemy ich do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Liechtenstein, Norwegię i Islandię).Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.