Regulamin dostęu do aplikacji Signal Teams


§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem" zawiera ogólne warunki usługi płatnego korzystania z serwera za pośrednictwem aplikacji SIGNAL TEAMS dostępnej pod adresem www.signalteams.com przeznaczonej do wyłącznego użytku przez klienta nabywającego usługę zwaną dalej „Usługą".
 2. W ramach Usługi Użytkownik otrzymuje dostęp do serwera, funkcjonujących w jego ramach grup dyskusyjnych oraz platform zakupowych.
 3. Usługa jest świadczona przez Kajsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zbożowej 3 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000861943, zwaną dalej „Kajsoft”

 

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje:
 1. Usługa – usługa świadczona przez Kajsoft drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę Kajsoft.
 3. Cennik – aktualny cennik usług świadczony przez Kajsoft, zamieszczony na stronie internetowej www.signalteams.com.
 4. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Kajsoft a Użytkownikiem w oparciu o niniejszy Regulamin, po uprzednim dokonaniu płatności.
 5. Rejestracja polega na podaniu w formularzu zamówienia prawdziwych danych Użytkownika, w szczególności nazwy firmy lub imienia i nazwiska w przypadku osoby prywatnej, danych adresowych, oraz numeru NIP.
 6. Zawartość – wszelkie treści, informacje, pliki lub aplikacje zamieszczane przez Użytkownika na serwerze udostępnionym mu w ramach Usługi.
 7. Regulamin – Regulamin Świadczenia Usług serwera dostępny na stronie internetowej www.signalteams.com.
 8. SLA – Standardy i Gwarancje Jakości Usług (Service Level Agreement) obowiązujące przy świadczeniu usług.
 9. Osoby trzecie – osoby nie związane niniejsza umową.
 10. Serwer – serwer udostępniony Użytkownikowi w ramach usługi, pozostający we władaniu Kajsoft.
 11. Zawartość – wszelkie treści, informacje, pliki lub aplikacje zamieszczane przez Użytkownika na serwerze udostępnionym mu w ramach Usługi, Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł umowę z Kajsoft w celu nie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Okres świadczenia Usługi – okres na jaki Usługa została wykupiona przez Użytkownika.

 

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Podmiot korzystający z Usługi zwany dalej "Użytkownikiem" akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Korzystanie z Usługi jest płatne według Cennika zamieszczonego pod adresem www.signalteams.com. Zmiana cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Parametry techniczne Usługi określone są na stronie internetowej www.signalteams.com.
 4. Użytkownik jest świadomy faktu, iż nie ma fizycznego dostępu do serwera, z którego korzysta w ramach Usługi. Użytkownik ma jedynie dostęp zdalny do serwera za pośrednictwem aplikacji SIGNAL TEAMS.

 

§ 4. Zawarcie umowy

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest Rejestracja, wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem oraz skonfigurowanie Usługi zgodnie z procedurą zakupu określoną toku rejestracji.
 2. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji, Użytkownik obowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Wszelka korespondencja wysłana do Użytkownika na ostatnio podany adres zostanie uznana za doręczoną prawidłowo.
 3. Kajsoft może zażądać od Użytkownika dokumentów potwierdzających dane podanych przez niego przy rejestracji lub później zaktualizowanych. Użytkownik ma obowiązek przesłać dokumenty wskazane przez Kajsoft w terminie i w formie określonych w skierowanym do niego żądaniu.
 4. Minimalny okres świadczenia usługi wynosi 1 miesiąc.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania należności na rachunek bankowy wskazany przez Kajsoft lub przy użyciu systemu płatności internetowych. Po uiszczeniu przez Użytkownika płatności, Kajsoft wystawi fakturę VAT za zakupioną Usługę. Faktura VAT zostanie wysłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub w przypadku wadliwego funkcjonowania podanego adresu e-mail na inny znany Kajsoft adres e-mail Użytkownika. Kajsoft zachowuje prawo do dostarczenia faktury w sposób tradycyjny, tj. pocztą lub dostarczenia osobistego.
 6. Za datę płatności przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Kajsoft.
 7. Usługa zostanie aktywowana po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty za pierwszy okres rozliczeniowy, w terminie określonym podczas procedury zakupu Usługi.
 8. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych, dokonaniu przez niego zapłaty za pierwszy okres rozliczeniowy oraz skonfigurowaniu Usługi przez Kajsoft.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona płatności za Usługę - Usługa nie będzie uruchomiona lub zostanie wyłączona.

 

§ 5. rozwiązanie umowy

 1. Kajsoft ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) nieuiszczenia przez Użytkownika opłat należnych Kajsoft z tytułu świadczenia Usługi, b) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) nieuruchomienia Usługi w określonym terminie, pomimo wypełnienia przez Użytkownika wszystkich obowiązków wynikających z Regulaminu, związanych z procedurą uruchomienia Usługi, b) naruszenia przez Kajsoft postanowień Regulaminu, c) ciągłej przerwy w świadczeniu usługi trwającej dłużej niż 5 dni z przyczyn zawinionych przez Kajsoft.
 3. Użytkownik może odstąpić od Umowy na korzystanie z Usług Kajsoft w dowolnym momencie, godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.
 4. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie listem poleconym oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. W razie odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 5. Oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym lub o braku woli dalszego kontynuowania umowy muszą być złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny Kajsoft Sp. z o.o. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail info@signalteams.com

 

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Zawartość zamieszczaną przez Użytkownika na serwerze udostępnionym mu w ramach Usługi, sposób wykorzystania serwera udostępnionego mu w ramach Usługi oraz za prawdziwość oświadczeń złożonych w ramach nin. Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby osoby trzecie korzystające z funkcjonalności i usług oferowanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu serwera udostępnionego w ramach Usługi, przestrzegały postanowień Regulaminu odnoszących się do Użytkownika.
 3. Użytkownik oświadcza, że zamieszczona przez niego na serwerze Zawartość: a) nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych, b) nie narusza obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych norm obyczajowych, c) nie obraża oraz nie zawiera gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich, d) nie zawiera treści rasistowskich, zachęcających do wstąpienia do sekty lub treści posiadających charakter pornograficzny, e) nie zawiera wirusów lub innych programów komputerowych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych, łamanie zabezpieczeń lub powodowanie destabilizacji systemów komputerowych lub sieci, f) nie jest wykorzystywana do wysyłania spamu, h) nie zawiera aplikacji służących do atakowania lub włamywania się na inne serwery.
 4. Kajsoft zastrzega sobie prawo do blokowania Zawartości naruszającej Regulamin, przy użyciu wszelkich niezbędnych środków technicznych, nie wykluczając odłączenia całego serwera.
 5. W przypadku powtarzających się zgłoszeń dotyczących wykorzystywania Usługi do wysyłania spamu Kajsoft zastrzega sobie prawo do zablokowania serwera.
 6. W przypadku wystąpienia ataku skierowanego na serwer zlokalizowany w centrum danych Kajsoft atakowany serwer może zostać zablokowany w trybie natychmiastowym.
 7. Kajsoft zastrzega sobie prawo do stosowania narzędzi, które będą zabezpieczały przed naruszaniem postanowień Regulaminu.
 8. Kajsoft nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w oprogramowaniu z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi.
 9. Kajsoft nie ponosi odpowiedzialności za: a) jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika jeśli szkody te są następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi, b) zawartość zamieszczaną przez Użytkowników lub osoby trzecie na serwerach udostępnionych w ramach Usługi,
 10. Kajsoft zapewni SLA na poziomie 95 % czasu liczonego w skali roku.
 11. Kara umowna z tytułu niedotrzymania parametrów SLA ograniczona jest do wysokości wartości miesięcznej opłaty ponoszonej przez Użytkownika i nie obejmuje ewentualnych utraconych przez niego korzyści.

 

§ 7. Zobowiązania Użytkownika

 1. W razie wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Kajsoft z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z eksploatacją serwera przez Użytkownika, Użytkownik podejmie wszelkie kroki niezbędne do ochrony Kajsoft przed tymi roszczeniami. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień osobie występującej z roszczeniami, zapewnić Kajsoft pomoc prawną, wstąpić do prowadzonego postępowania obok lub w miejsce Kajsoft oraz zwolnić Kajsoft z wszelkich roszczeń, a także zwrócić Kajsoft poniesione koszty obsługi prawnej oraz inne związane z prowadzeniem sporu wydatki.

 

§ 8. Zobowiązania Kajsoft

 1. Kajsoft zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi narzędzia i dokumentację Usługi za pośrednictwem stron internetowych dedykowanych Usłudze, w szczególności narzędzia umożliwiające zdalny monitoring i zarządzanie serwerem.
 2. W razie wystąpienia problemów z działaniem Usługi Kajsoft zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego Użytkownikowi. W celu zgłoszenia nieprawidłowości bądź awarii należy nawiązać kontakt pod adresem e-mail info@signalteams.com .

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest firma Kajsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zbożowej 3 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 00008619432. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy i dochodzenia roszczeń z tytułu wykonania umowy.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym. Podanie nieprawdziwych danych stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych oraz ich usunięcia.
 4. W przypadku zalegania z płatnością Kajsoft może udostępnić dane Użytkownika, uprawnionym organom oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym pełnomocnikom, z zachowaniem wymogów określonych właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 5. Kajsoft może udostępnić dane Użytkownika na żądanie uprawnionych organów.

 

§ 9. Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z Usługą wyłącznie drogą pisemną.
 2. Przedmiotem reklamacji może być: a) wykonanie usługi z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie oraz innych dokumentach stanowiących integralną część Regulaminu, o ile mają one zastosowanie do niniejszej Usługi, b) zła pod względem technicznym jakość usługi niespełniająca parametrów technicznych, pomimo uprzedniego zgłaszania problemów technicznych, c) nieprawidłowe naliczenie opłaty przez Kajsoft.
 3. Kajsoft rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony do 30 dni w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Kajsoft.
 5. Reklamacja powinna zawierać: a) dane podmiotu zgłaszającego reklamację oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie reklamacji, b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, c) dowody uzasadniające reklamację.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Kajsoft zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa. Zmiany wchodzą w życie w 14 dni po ich opublikowaniu na stronie internetowej www.signalteams.com.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu z przyczyn innych niż wynikające z obowiązków nałożonych przepisami prawa, Użytkownik ma prawo nie zaakceptować dokonanych zmian, o czym ma obowiązek poinformować Kajsoft na piśmie. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu wraz z końcem okresu rozliczeniowego, w którym Kajsoft uzyskał od Użytkownika informację o braku akceptacji zmian Regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla wszelkich spraw rozstrzyganych na mocy niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy bez zgody Kajsoft.